Contact Us

  South Atlanta Ambulatory Surgery Center

  830 Eagles Landing Parkway
  Suite 101
  Stockbridge, GA 30281-7366

  Phone: 678-831-4500
  Fax: 678-289-2550

  saasc06

  South Atlanta Ambulatory Surgical Center

  Complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

  South Atlanta Ambulatory Surgical Center

  Does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

  South Atlanta Ambulatory Surgical Center

  Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  ○ Qualified sign language interpreters

  ○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

  Provide free language services to people whose primary language is not English, such as:

  ○ Qualified interpreters

  ○ Information written in other languages

  If you need these services, contact Susie Clayman

  If you believe that South Atlanta Ambulatory Surgical Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

  Susie Clayman

  830 Eagles Landing Parkway, Suite 101

  Stockbridge, GA 30281

  678-831-4500 office / 678-289-2550 fax

  Email: sclayman@southatlantasc.com

   

  You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Susie Clayman is available to help you.

  You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

  U.S. Department of Health and Human Services

  200 Independence Avenue, SW

  Room 509F, HHH Building

  Washington, D.C. 20201

  1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

  Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-xxx-xxx-xxxx(TTY:1-xxx-xxx-xxxx)。

   

  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx).

   

  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx)번으로 전화해 주십시오.

   

  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

  ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

  ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-866-874-3972 (ATS : 1-866-874-3972).

   

  ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

   

  ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972).

   

  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-874-3972 (TTY:1-866-874-3972)まで、お電話にてご連絡ください。

   

  ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972) पर कॉल करें।.

   

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-874-3972 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-866-874-3972.

   

  توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-866-874-3972(TTY: 1-866-874-3972 تماس بگیرید.

  ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-866-874-3972 (TTY: 1-866-874-3972)។